AUTORIZAŢIA DE MUNCĂ PENTRU ANGAJAŢI, PE DURATĂ DETERMINATĂ ŞI EXCEPTAREA DE LA OBLIGATIVITATEA OBŢINERII UNEI AUTORIZAŢII DE MUNCĂ -CETĂŢENI ROMÂNI-

FOAIA INFORMATIVĂ Nr. 113 AUTORIZAŢIA DE MUNCĂ PENTRU ANGAJAŢI, PE DURATĂ DETERMINATĂ ŞI EXCEPTAREA DE LA OBLIGATIVITATEA OBŢINERII UNEI AUTORIZAŢII DE MUNCĂ -CETĂŢENI ROMÂNI-

1.- ACTELE NORMATIVE DE APLICARE
• Actele normative specifice de aplicare:
o Anexa VII a Actului de Aderare la Uniunea Europeană a Republicii Bulgariei şi a României din 2005.

o Ordinul PRE/2072/2011, din 22 iulie, prin care se publică Acordul Consiliului de Miniştri, în baza căruia se stabileşte reactivarea perioadei tranzitorii pentru libera circulaţie a forţei de muncă din România.

o Instrucţiunile DGI/SGRJ/5/2011, cu privire la regimul de acces, şedere şi lucru în Spania a lucrătorilor salarizaţi, cetăţeni ai României, şi a familiilor acestora.

• Actele normative generale de aplicare:

• Decretul Regal 240/2007, din 16 februarie, despre accesul, libera circulaţie şi rezidenţa în Spania a cetăţenilor Statelor membre ale Uniunii Europene si altor State care fac parte din Acordul pentru Spaţiul Economic European.

2.- TIPUL DE AUTORIZAŢIE:

Este vorba despre o autorizaţie de muncă în calitate de salariat angajat, pe durată determinată, sau exceptarea de la obligativitatea obţinerii autorizaţiei de muncă pe care vor trebui să le obţină cetăţenii români care doresc să desfăşoare o activitate ca angajat, în cazul în care la data de 22 iulie 2011 nu figurau ca fiind înscrişi în Sistemul de Securitate Socială sau ca şomeri în căutarea unui loc de muncă în cadrul Serviciilor Publice de Ocupare a Forţelor de Muncă.

3.- CERINŢE:
1. Pentru obţinerea autorizaţiei de muncă pentru angajaţi sunt necesare următoarele:

a. Prezentarea unui contract semnat de către angajator şi angajat care să asigure angajatului o activitate continuă pe durata perioadei de valabilitate a autorizaţiei de muncă. Data intrării în vigoare a contractului este condiţionată de momentul obţinerii autorizaţiei de muncă pentru angajaţi.

b. Condiţiile stabilite în contractul de muncă vor trebui să respecte legislaţia în vigoare, convenţia colectivă aplicabilă activităţii ce se va desfăşura, categoriei profesionale şi localităţii. În cazul unui contract pe durată nedeterminată, daca acesta va fi pentru jumătate de normă, remuneraţia va trebui să fie egală sau superioară salariului minim interprofesional pentru norma întreagă şi calculat anual.

c. Angajatorul solicitant trebuie să fie înscris în regimul sistemului de Securitate Socială şi să fie la zi cu plata obligaţiilor sale fiscale şi a contribuţiilor la Securitatea Socială.

d. Angajatorul va trebui să dispună de mijloace economice, materiale sau personale suficiente pentru proiectul său de afaceri şi pentru a satisface obligaţiile asumate în contractul cu angajatul.

Dacă angajatorul este persoană fizică, acesta va trebui să acrediteze, după plata salariului stabilit, 100 % din rata publică de venit cu efecte multiple (IPREM – Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples) în cazul în care nu are persoane în întreţinere.

Dacă unitatea familială include, doi membri procentul corespunzător este de 200 %. Dacă unitatea familială include mai mult de două persoane se va adăuga cantităţii anterioare 50 % din IPREM pentru fiecare membru adiţional.

e. Angajatul trebuie să dispună de formarea şi, dacă este cazul, de calificarea profesională necesară pentru practicarea profesiei.

2. Dacă activitatea este desfăşurată ca lucrător angajat, pe o durată determinată, în afara celor menţionate mai sus, este necesar ca:

a. Angajatul să îşi asume responsabilitatea de a se întoarce în ţara de origine în momentul încheierii contractului. Nerespectarea acestei obligaţii de către angajat poate să constituie un motiv de refuz al solicitărilor ulterioare de autorizaţii de muncă, în decursul următorilor trei ani de la expirarea autorizaţiei de muncă de durată determinată de care s-a dispus.

b. Angajatorul sau angajatorii să nu fi încălcat obligaţia de a garanta întoarcerea lucrătorilor în ţara de origine în alte ocazii anterioare.

c. Durata activităţii să aibă o limită maximă de douăsprezece luni, fără posibilitate de prelungire, cu excepţia situaţiilor neprevăzute, sau de nouă luni, în cadrul perioadei de 12 luni consecutive în sezon sau campanie.

d. În domeniul construcţiilor sau serviciilor, ori campaniilor agricole sezoniere:

i. Să se pună la dispoziţia lucrătorului o locuinţă adecvată care să respecte condiţiile prevăzute de legislaţia în vigoare şi să se garanteze întotdeauna demnitatea şi igiena corespunzătoare în cadrul locuinţei.

ii. În cazul în care lucrătorii îşi au reşedinţa în ţara lor de origine, angajatorul sau angajatorii trebuie să organizeze călătoria pentru sosirea în Spania şi cea de întoarcere în ţara de origine şi să îşi asume, cel puţin costul primei călătorii şi cheltuielile de transport dusîntors între locul de intrare pe teritoriul Spaniei şi locuinţă.

3. Dacă se solicită exceptarea de la obligativitatea obţinerii autorizaţiei de muncă: este necesar să se facă dovada că activitatea desfăşurată în calitate de angajat este exceptată de la obligativitatea obţinerii autorizaţiei de muncă. Activităţile exceptate sunt următoarele:

a. Tehnicieni şi oameni de ştiinţă, angajaţi de către la Stat, Comunităţile Autonome, universităţi, autorităţi locale sau organisme care au ca obiectiv promovarea şi dezvoltarea cercetării, promovaţi sau cu participarea majoritară a celor menţionate anterior.

Se adresează: străinilor care în baza cunoştinţelor, specializării, experienţei sau practicilor ştiinţifice, sunt angajaţi de către una din Administraţiile citate pentru desfăşurarea unei activităţi sau a unui program tehnic, ştiinţific sau de interes general.

Pentru acreditare: este necesară prezentarea contratului de muncă semnat de reprezentantul legal al organului corespunzător, care să cuprindă descrierea proiectului şi profilul profesional.

b. Profesori, tehnicieni, cercetători şi oameni de ştiinţă angajaţi de către o universitate spaniolă. Se adresează: cadrelor didactice care sunt angajate de către o universitate spaniolă pentru desfăşurarea activităţii didactice, de cercetare sau academice.

Pentru acreditare: este necesar să se prezinte contratul de muncă pentru desfăşurarea activităţii menţionate, semnat de reprezentantul legal al universităţii.

c. Personalul din conducere sau cadrele didactice din instituţiile culturale sau didactice ce depind de alte State sau din cele private străine cu un prestigiu acreditat, recunoscute în mod oficial de statul spaniol, în programe culturale şi didactice din ţările sale. Studiile, programele, titlurile sau diplomele emise vor trebui să fie valabile şi să fie recunoscute de ţările de care depind.

Pentru acreditare: este necesară justificarea validităţii în ţara de origine a titlurilor şi diplomelor emise în Spania, a contractului de muncă pentru desfăşurarea activităţilor de conducere sau activităţilor didactice şi, în cazul entităţilor private, este necesară, de asemenea, documentaţia care demonstrează recunoaşterea oficială în Spania.

d. Funcţionarii civili sau militari din Administraţiile străine care desfăşoară activităţi în baza acordurilor de cooperare cu Administraţia spaniolă.

Pentru acreditare: este necesară prezentarea certificatului emis de către Administraţia de Stat străină competentă şi justificarea aspectelor respective.

e. Corespondenţi din mijloacele de comunicaţii străine care îşi desfăşoară activitatea informativă pe teritoriul Spaniei, fiind acreditaţi în mod corespunzător de către autorităţile spaniole, fie în calitate de corespondenţi, fie în calitate de trimişi speciali.

Pentru acreditare: este necesară prezentarea acreditării emise de către autorităţile spaniole.

f. Membrii misiunilor ştiinţifice internaţionale în cadrul lucrărilor şi cercetărilor autorizate de Administraţia de Stat sau Autonomă competentă.

Pentru acreditare: este necesară prezentarea autorizaţiei de stat sau autonome competente prin care se atestă că face parte din misiunea ştiinţifică internaţională.

g. Artiştii în cadrul reprezentaţiilor concrete care nu depăşesc cinci zile consecutive sau douăzeci de zile de reprezentaţie în mai puţin de şase luni.

Pentru acreditare: este necesară prezentarea contractului de muncă pentru desfăşurarea activităţilor artistice, autorizaţiile sau permisele pentru desfăşurarea acestora, menţionând stadiul demersurilor şi incluzând, dacă este cazul, dovada solicitării adresate organismelor corespunzătoare.

h. Slujitori ai bisericii şi membrii ai ierarhiei bisericeşti, confesiunilor şi comunităţilor religioase, şi persoanelor care fac parte din diverse ordine religioase. Trebuie să îndeplinească următoarele cerinţe:

i. Biserica sau comunitatea să figureze ca fiind înscrisă în Registrul Entităţilor Religioase al Ministerului de Justiţie

ii. Să fie slujitor al bisericii, membru al ierarhiei bisericeşti sau să facă parte dintr-un ordin religios.

iii. Activităţile să fie strict religioase, contemplative sau să corespundă scopurilor statutare ale Ordinului; sunt excluse în mod expres activităţile care nu sunt realizate în acest context.

iv. Entitatea va trebui să îşi asume cheltuielile de întreţinere şi cazare, precum şi cele impuse în baza legislaţiei privind Securitatea Socială.

Pentru acreditare: pentru paragraful unu, prin intermediul certificatului emis de Ministerul Justiţiei, restul paragrafelor, prin intermediul certificatului emis de entitatea religioasă, în conformitate cu Ministerul Justiţiei, şi prezentând copia Statutului Ordinului.

i. Străinii care fac parte din organele de reprezentare, guvern şi administraţia sindicatelor şi organizaţiilor patronale recunoscute la nivel internaţional, dacă activitatea acestora se limitează la exercitarea respectivelor funcţii.

Pentru acreditare: este necesar certificatul emis de sindicatul sau organizaţia patronală.

j. Minori străini cu vârsta legală de muncă aflaţi sub tutela entităţii de protecţie a minorilor, pentru activităţi care, la propunerea entităţii, favorizează integrarea socială a acestora.

Pentru acreditare: este necesară prezentarea documentaţiei care să certifice că minorul se află sub tutela entităţii de protecţie a minorilor, şi propunerea entităţii activităţii care favorizează integrarea minorului.

4. Dacă cetăţeanul român este student, realizează activităţi de cercetare sau formare, un stagiu practic sau servicii de voluntariat, şi doreşte să le îmbine cu o activitate de lucrător ANGAJAt, va putea solicita autorizaţia de muncă compatibilă cu realizarea studiilor, în condiţiile prevăzute în articolul 42 al Regulamentului Legii Organice 4/2000.

4.- ACTE NECESARE:

1. Cererea tipizată conform modelului oficial (EX–12) în dublu exemplar şi completată corespunzător şi semnată de angajator dacă se solicită autorizaţie de muncă, sau de angajat, dacă se solicită exceptarea de la obligativitatea autorizaţiei de muncă. Formularul se poate obţine de pe pagina de internethttp://extranjeros.mtin.es/es/ModelosSolicitudes/

2. Copie după întregul paşaport sau după sau după cartea de identitate.. În cazul în care este expirat, va trebui prezentată copia acestuia şi cererea de reînnoire. În momentul depunerii cererii trebuie prezentate şi documentele în original.

3. Copia după documentele care atestă formarea şi, dacă este cazul, calificarea profesională prevăzută de lege pentru practicarea profesiei.  Dacă se solicită autorizaţia de muncă pentru angajaţi, pe lângă cele menţionate la punctele 1-3, mai sunt necesare:

4. Documentaţia de identificare a firmei care solicită autorizaţia. În momentul depunerii cererii trebuie prezentate şi documentele în original:

a. În cazul unei persoane fizice autorizate: copie după NIF (numărul de identificare fiscală) sau NIE (numărul de identificare a străinului), sau consimţământul pentru verificarea identităţii prin intermediul Sistemului de Verificare a Datelor de Identitate şi Rezidenţă

b. În cazul unei persoane juridice (S.A, S.L., Cooperativa, etc.):

– Copie după NIF al companiei şi copia actului constitutiv al companiei înscrise în Registrul corespunzător

– Copie după documentul public ce acreditează că semnatarul cererii pentru autorizaţie este reprezentantul legal al companiei

– Copie după NIF sau NIE ori consimţământul pentru verificarea datelor de identitate prin intermediul Sistemului de Verificare a Datelor de Identitate şi Rezidenţă ale semnatarului cererii.

5. Contratul de muncă semnat.

6. Acreditarea că firma poate să garanteze solvenţa necesară, prin : copia declaraţiei impozitului pe venit pentru persoane fizice sau TVA, sau a Impozitului pentru Societăţi, sau a Raportului de activitate a angajatorului (VILE), corespunzătoare ultimilor trei ani. De asemenea, este necesar un raport descriptiv al activităţii ce urmează să se realizeze. Dacă se solicită o autorizaţie de muncă pentru angajaţi, de durată determinată, pe lângă documentaţia menţionată la punctele 1-6, este necesară:

7. Prezentarea angajamentului lucrătorului de a se întoarce în ţara de origine după încetarea activităţii de muncă
8. Prezentarea, dacă este cazul, a documentaţiei care să acrediteze că s-a acţionat în favoarea garantării întoarcerii lucrătorilor în ţara de origine, în trecut.  Dacă durata determinată corespunde unei activităţi sezoniere, campanii agricole sau unor activităţi în domeniul construcţiilor sau serviciilor, pe lângă dispoziţiile de la punctele 1-8, sunt necesare şi următoarele documente:

9. Dacă este cazul, documentaţia care să acrediteze că s-a deţinut autorizaţia de muncă pentru activităţi sezoniere şi s-a respectat obligaţia de întoarcere în ţara de origine.

10. Documentaţia care să acrediteze că se dispune de o locuinţă adecvată pentru lucrător.

11. Obligaţia de a organiza călătoriile de sosire în Spania (dacă este cazul) şi de întoarcere în ţara de origine şi asumarea, costurilor cel puţin ale primei călătorii şi cheltuielile de transport dus-întors de la punctul de intrare în Spania la locuinţă. Dacă se solicită exceptarea de la obligativitatea autorizaţiei de muncă, în afara de documentele menţionate la punctele 1-6, mai sunt necesare:

12. Documentaţia care se acreditează că lucrătorul este exceptat de la obţinerea autorizaţiei de muncă.

Notă importantă: în momentul prezentării documentelor din altă ţară, este necesar ca acestea să fie traduse în spaniolă sau în limba co-oficială de pe teritoriul unde se prezintă cererea.

Pe de altă parte, este necesar ca toate documentele publice străine necomunitare să fie legalizate în prealabil de Secţia Consulară a Spaniei cu jurisdicţie în ţara în care s-a emis respectivul document şi de către Ministerul Afacerilor Externe, salvo excepţie făcând cazul în care documentul are apostila de la Haga

a Autorităţii competente din ţara în care a fost emis conform Convenţiei de la Haga din 5 octombrie 1961. Pentru a obţine informaţii suplimentare despre traducerea şi legalizarea documentelor se poate consulta Foaia Informativă nr. 108.

5.- INFORMAŢII DESPRE DEMERSURI
Subiectul legitimat să prezinte cererea::

• Autorizaţia de muncă: angajatorul sau antreprenorul, personal, sau prin intermediul unui reprezentant legal. (Consultaţi Foaia informativă Nr. 106 Subiecţi legitimaţi).

• Exceptarea de la obligativitatea obţinerii autorizaţiei de muncă: cetăţeanul român.

Locul de prezentare: Oficiul pentru cetăţenii străini din provincia unde se vor presta serviciile. Dacă firma are puncte de lucru în diferite provincii şi mai mult de 500 de angajaţi , la Centrul pentru Întreprinderi Mari al Direcţiei Generale pentru Imigrare. Informaţiile despre adresă, telefon şi orar cu publicul pot fi consultate pe pagina web http://extranjeros.mtin.es.

În cazul în care subiectul legitimat este rezident în afara Spaniei, se poate prezenta la Misiunea Diplomatică sau Secţia Consulară spaniolă corespunzătoare locului de rezidenţă.

Taxele pentru obţinerea autorizaţiei de muncă: se vor percepe în momentul acceptării cererii, iar plata se poate face în decurs de zece zile lucrătoare.
Acestea sunt următoarele, în funcţie de caz:
Modelul 790, Codul 062: plata revine angajatorului:
Autorizaţia de muncă pentru angajaţi:
remuneraţie egală sau superioară dublului salariului minim interprofesional SMI.:….….380,27 euro
remuneraţie inferioară dublului salariului minim interprofesional SMI.:…………..…… 190,12 euro.
Autorizaţie de muncă pentru angajaţi pe durată determinată: 10,20 euro.
Prelungirea autorizaţiei de muncă pentru angajaţi pe durată determinată….15,30 euro.
Autorizaţia de muncă pentru studenţi:
Emitere iniţială…..114,07 euro.
Prelungire……………38,01 euro

În cazul în care cetăţeanul român nu a obţinut în prealabil certificatul de înregistrare şi va rămâne în Spania o perioadă mai lungă de 3 luni, va trebui să procedeze în felul următor:

Subiectul legitimat să prezinte cererea: cetăţeanul român, personal.
Locul de prezentare: Oficiul pentru cetăţenii străini din provincia unde doreşte să rezide sau să îşi stabilească domiciliul.
Termen de prezentare: trei luni de la data intrării în Spania.

Taxe: în momentul prezentării cererii se predă chitanţa de plată a taxei, a cărei valoare este de 10,20 euro, cu scopul de a fi plătită înaintea emiterii certificatului de înregistrare.

Emiterea certificatului de înregistrare: după plata taxelor, i se va emite cetăţeanului român un certificat de înregistrare în care se vor menţiona numele, naţionalitatea, domiciliul, numărul de identitate pentru străini şi data înregistrării.

 
 
 

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Pedir citaContactar WhatsApp